Privacybeleid ALL actieleerloodsen

ALL actieleerloodsen respecteert uw privacy en is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We hebben daarvoor maatregelen getroffen en natuurlijk moeten we daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We zijn transparant over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u hierover. ALL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan
ALL actieleerloodsen verzamelt en verwerkt enkel die persoonsgegevens die zij nodig heeft. ALL actieleerloodsen verzamelt zowel direct (via een verzoek om uw gegevens) als indirect (op de achtergrond) persoonsgegevens. Onder verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstaan; elke handeling met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren, analyseren en verstrekken door middel van doorzending. Onder Verwerker wordt verstaan een derde partij welke ingeschakeld is door ALL actieleerloodsen voor de uitvoering van de diensten van ALL actieleerloodsen.

Via onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: (1) met ons contactformulier verwerken wij uw naam, emailadres en het door u geschreven bericht om uw informatieaanvraag in goede orde af te handelen; (2) via cookies verwerken wij persoonsgegevens zoals IP adres, browser, locatie, en bezoekgedrag om u als bezoeker op onze site beter te leren kennen. 

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij andere persoonsgegevens, zoals NAW. ALL actieleerloodsen verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan (een) derde(n).  

Wetgeving en bescherming
De wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens worden door ALL actieleerloodsen nageleefd. Indien noodzakelijk zullen uw gegevens worden verwerkt in het kader van een wettelijke verplichting.

Gegevensbeveiliging
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
www.actieleerloodsen.nl is een website van ALL actieleerloodsen.

Wij zijn als volgt te bereiken:
F.C. Dondersstraat 29
3572 JB, Utrecht:        
0031 (0) 643106608

Email: wim.stroecken@actieleerloodsen.nl

ALL actieleerloodsen is een geregistreerde handelsnaam van:

Wim Stroecken Coaching & Consultancy

Kamer van Koophandel: 62342568